Öryggismyndavélar

- English version below.

Rafræn vöktun öryggismyndavéla

Á starfsstöðvum Hölds ehf kunna að vera eftirlitsmyndavélar sem taka upp myndefni á almennum svæðum innanhúss og á ytri skel fasteigna, bílastæðum og lóðum en rafræn vöktun með eftirlitsmyndavélum er mikilvægur þáttur í að tryggja öryggi og vernda eigur Hölds. Rafræn vöktun með eftirlitsmyndavélum fer fram í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er: Höldur ehf, sími 461-6000, holdur@holdur.is

Persónuverndarfulltrúi svarar fyrirspurnum um rafræna vöktun, personuvernd@holdur.is

Tilgangur rafrænnar vöktunar er öryggis og- eignavarsla ásamt vöktun bifreiða og annars búnaðar í húsnæði, bílastæðum eða lóðum Hölds.

Heimild til vinnslu: Vöktunin fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna Hölds til eigna- og öryggisvörslu, sbr. 9. gr. Laga nr. 90/2018.

Tegundir persónuupplýsinga: Við notkun öryggismyndavélar er reglum nr. 50/2023 um rafræna vöktun fylgt. Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Viðtakendur: Aðgengi að myndefni hafa einungis þeir sem hafa heimild til og þurfa starfs síns vegna að hafa aðgang að því myndefni sem tekið er upp. Myndefni er eingöngu skoðað ef ástæða er til, svo sem ef slys verður eða grunur er um refsiverðan verknað. Myndefni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í allt að 30 daga og er eytt að þeim tíma liðnum. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin megna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.

Frekari upplýsingar má kynna sér í lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og reglum nr. 50/2023 um rafræna vöktun. Þá svarar persónuverndarfulltrúi Hölds fyrirspurnum á personuvernd@holdur.is

 

- - - 


Electronic Surveillance

At workplaces of Höldur ehf, there might be surveillance cameras that record video footage in common indoor areas, as well as the exterior shell of the company’sbuildings, parking lots, and premises. This monitoring with cameras is an important part of ensuring safety and protecting Höldur´s assets. Digital monitoring is conducted according to the laws of personal data protection and processing, Law No. 90/2018

The responsible party for the surveillance is: Höldur ehf, phone 461-6000, holdur@holdur.is

The data protection officer responds to inquiries about electronic surveillance at personuvernd@holdur.is

The purpose of electronic surveillance is for security and protection of assets, including monitoring vehicles and other equipment in buildings, parking lots, or grounds of Höldur´s premises.

Legal basis for processing: The surveillance is carried out based on the legitimate interests of Höldur for property and safety protection, as per Article 9 of Icelandic Law No. 90/2018.

Types of personal information: The use of surveillance cameras is in accordance with regulation No. 50/2023 on electronic surveillance. Video footage created during surveillance, show individuals who have passed through the monitored area and their activities.

Recipients: Only those authorized and needing it for their work have access to the recorded footage. Footage is only reviewed, if necessary, like in the event of an accident or suspected criminal activity. Footage containing information about accidents or criminal activities can also be handed over to the police. Additionally, content may be handed over to an insurance company if necessary for an insurance case.

Storage period of footage: Footage is kept for up to 30 days and is deleted after that time. However, recordings may be stored longer if necessary to define, present, or defend a claim in legal proceedings or other such legal necessities. If footage is handed over to the police, other copies of the material are deleted.

Individual rights: You have the right to view footage where you are visible. You also have the right to obtain a copy of such footage if it does not infringe on the rights and freedoms of others. Otherwise, your rights are governed by Chapter III of Law No. 90/2018 ofpersonal protection and processing of personal information, and further details in Chapter III of Regulation (EU) 2016/679.

Right to file a complaint with the Data Protection Authority: Those subject to digital surveillance have the right to file a complaint with the Data Protection Authority if they believe that the processing of their personal data violates data protection laws.

 

Further information can be found in Icelandic Law No. 90/2018 on data protection and processing of personal information and Regulation No. 50/2023 on electronic surveillance. The data protection officer of Höldur answers inquiries at personuvernd@holdur.is